Lps-onstoppingsdienst Algemene voorwaarden

 1. LCS bvba oefent haar activiteiten uit onder KBO nr. BE 0681 408 766 met zetel te Latemstraat 5A te 9830 Sint-Martens-Latem. Zij is telefonisch te bereiken op het nummer 0472/990000 en schriftelijk op voormeld adres van maatschappelijke zetel en elektronisch via lpsontstoppingsdienst@gmail.com . De commerciële benaming is LPS ontstoppingen welke op de website vermeld staat. 
 2. LCS bvba levert prestaties van detectie van (water)lekkages en ontstoppingen met een urgent karakter zodat er geen herroepingsrecht kan ingeroepen worden. Wij oefenen onze opdrachten uit naar best vermogen en volgens de regels van de kunst, doch garanties op het vinden van het lek kunnen niet gegeven worden. Op ontstoppingen geven wij 48 uur garantie na interventie. 
 3. Gelet op het doorgaans urgent karakter van de geleverde diensten wordt veelal telefonisch op onze diensten een beroep gedaan. Door een bestelling te plaatsen of de prestaties te laten leveren erkent de klant/opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze ook onherroepelijk te aanvaarden.  Deze voorwaarden staan publiek op onze website onder algemene voorwaarden. 
 4. De startprijs voor een ontstopping (vanaf het ter plaatse komen) en voor maximaal een (1) uur bedraagt forfaitair 363 € inclusief. BTW 21% indien woning jonger is als 10 Jaar OF 318 euro inclusief BTW 6% indien de woning ouder is als 10 jaar, ongeacht hoe lang de eigenlijke interventie duurt en/of er dienstige vaststellingen gedaan kunnen worden. Ook wanneer geen dienstige vaststellingen gedaan kunnen worden, onafhankelijk van onze wil (doordat de oorzaak van de schade zich bijvoorbeeld voordoet in een aanpalend pand of omdat de toegang tot het pand ons geweigerd wordt) is de forfaitaire startprijs in alle geval verschuldigd. 
 5. Deze startprijs is gebeurlijk te vermeerderen met: 
  • -  Kostprijs extra uren (175 euro inclusief btw /begonnen uur) 21% indien woning jonger als 10 jaar.
  •           -  Kostprijs extra uren ( 153,7 euro inclusief btw / begonnen uur) 6% indien woning ouder als 10 jaar 
  • -  Forfait verplaatsingskosten (66,55 € btw inclusief binnen een straal van 50 km - 78,65 € binnen een straal van 75 km en 90,75 € boven de 
   75 km, telkens gerekend vanaf de bedrijfszetel) prijzen btw inclusief
  • -  Spoelen van leidingen: met een minimum van 250 euro en een maximum van 500 euro maximum forfait btw inclusief 6% btw indien woning ouder is als 10 jaar
  •           - Spoelen van leidingen met een minimum van 285,4 euro en een maximum van 570,7 euro btw inclusief 21% indien woning jonger als 10 jaar.
  • -  Kleurstoffen (afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid met een minimum van 30 € btw inclusief) 
  • -  Rooktest 205 € btw inclusief 21% btw indien huis jonger is als 10 jaar of 179,6 euro btw inclusief 6% indien huis ouder is als 10 jaar.
  • -  Extra’s zoals het uitvoeren van een camera onderzoek (211,75 euro € forfait btw 21% inclusief indien woning jonger als 10 jaar of 185,5 btw inclusief 6% indien uw woning ouder is als 10 jaar.) 
  • -  Een verslag van de interventie, voorzien van foto’s indien mogelijk (33,88 euro btw inclusief €) -zie ook punt 7 
  • -  Het btw tarief hangt af indien woning ouder is als 10 jaar of jonger. 
 1. Voormelde basistarieven zijn geldig van maandag tot en met vrijdag tussen tussen 8 uur en 18 uur. Deze basistarieven zijn te verhogen met een toeslag van 50 % voor interventies tussen 18 en 21 uur op weekdagen en te verhogen met een toeslag van 100 % voor interventies tussen 21 en 8 uur ’s morgens op weekdagen. 
  Voor dringende interventies op zaterdag (tussen 8 uur en 18 uur) wordt het tarief vermeerderd met 175 %. Nadien en op zondag en/of feestdagen worden geen interventies uitgevoerd door ons. 
 2. Desgewenst kan een verslag van de interventie opgemaakt worden, voorzien van foto’s indien mogelijk en tegen de kostprijs hiervoor vermeld. Het verslag wordt opgemaakt en overgemaakt aan de klant/opdrachtgever na integrale betaling van onze factuur. 
 3. Al onze inspecties worden zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd met de hiervoor bestemde materialen en toestellen. Wanneer er geen lekkages worden waargenomen bij een destructief onderzoek door klant of derde partij, op een door ons aangeduide plaats, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. Al onze ontstoppingen worden uitgevoerd met hiervoor gespecialiseerd materiaal die getest werd door constructeur om geen schade te berokkenen tijdens het gebruik er van. Wij zijn niet aansprakelijk voor defecte afvoerleidingen, barsten, scheuren of breuken in de leidingen. We zijn niet verantwoordelijk voor het niet mogelijk te ontstoppen van structurele problemen zoals foutieve hellingsgraad van leidingen etc. We zijn niet verantwoordelijk voor het loskomen van koppelingen van afvoerleidingen door ons druktoestel.  Wij zijn niet verantwoordelijk indien een ontstoppingsproduct schade toebrengt aan het buizensysteem of aan de installatie zoals kraanwerk of kasten of gootsteen of lavabo.
 4. Elke aansprakelijkheid wegens niet-levering en/of niet-uitvoering veroorzaakt door overmacht wordt afgewezen. 
 5. Elke vorm van gevolgschade ,in de meest ruime zin van het begrip ,word tuitdrukkelijk uitgesloten.  Voor zover onze 
  aansprakelijkheid betrokken kon zijn kan deze enkel betrekking hebben op de rechtstreekse schade als gevolg van door ons uitgevoerde werken en/of leveringen en voor zover die schade niet teruggaat op de reden waarvoor onze interventie gevraagd werd/wordt. 
 6. Om ontvankelijk en geldig te zijn moeten de gebeurlijke klachten betreffende een prestatie of factuur ons schriftelijk en aangetekend ingediend worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur of uitvoering van de werken. Het protest dient evenzeer behoorlijk te worden gemotiveerd. Na het verstrijken van deze termijn, kunnen wij er niet toe verplicht worden een klacht nog in ontvangst te nemen. Een klacht schort in ieder geval de betalingsverplichting niet op. 
 7. Wanneer op verzoek van de klant of opdrachtgever de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de klant/opdrachtgever te allen tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene voorwaarden voortvloeien. 
 8. A.Voor wat betreft onze handelsrelaties met consumenten zijn al onze facturen contant betaalbaar op vervaldag vermeld in de factuur op onze zetel te Sint-Martens-Latem, zonder korting. Ingeval van niet-betaling op haar vervaldag en na daartoe een eerste maal kosteloos te zijn ‘herinnerd/in gebreke gesteld’ zijn vanaf de daaropvolgende aangetekende ingebrekestelling (ten vroegste een maand na factuurdatum) nalatigheidsinteresten verschuldigd aan de gemeenrechtelijke wettelijke interestvoet, vermeerderd met twee (2) procent op de volledige vervallen factuursom, incl. BTW en te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 60 € voor rappel- en invorderingskosten. 
  Tarieven en algemene voorwaarden worden u pré contractueel mondeling telefonisch doorgegeven en kan u ten alle tijde nalezen op onze website bij algemene voorwaarden. 

B. Voor wat betreft onze handelsrelaties met kopers/opdrachtgevers die vallen onder het toepassingsgebied van het WER, zijn alle onze facturen contact betaalbaar op vervaldag vermeld in de factuur op onze zetel te Pittem, zonder korting. Ingeval van niet-betaling op vervaldag factuur en in alle geval vanaf 30 dagen na factuurdatum, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan de wettelijke interestvoet overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding betalingsachterstand in het handelsverkeer en onverminderd een forfaitaire schadevergoeding ad 10% van het volledige vervallen en openstaande factuurbedrag met een minimum van 125 euro en een maximum van 2 750 euro. 

14. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van het Vredegerecht Gent 2 en/of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. 

Op huidige overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 15. Bovenstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 01.02.2019.